Informace pro oznamovatele podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Co je oznámení?

Oznámením se rozumí ústní či písemné oznámení fyzické osoby, jehož obsahem jsou informace o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Oznámením nejsou řádné nebo mimořádné opravné prostředky, žádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti, námitky, stížnosti podle jiných právních předpisů, žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ani občanskoprávní, obchodněprávní nebo pracovněprávní podání.

Oznámení má obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení nebudou společností Hydroproduct s.r.o. přijímána.

Kdo může být oznamovatelem?

Každá fyzická osoba, která oznámí nebo zveřejní informace o porušení právních předpisů, jež získala v souvislosti s činnostmi souvisejícími s prací. Oznamovateli mohou být zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, stážisté, smluvní dodavatelé zajišťující plnění dodávek, služeb, stavebních prací nebo obdobného plnění a jejich zaměstnanci. 

Kdo je povinným subjektem?

Povinným subjektem je společnost HYDROPRODUCT s.r.o. se sídlem  Kolínská 238, 290 01 Poděbrady, IČ 49822080, který je povinen zřídit vnitřní oznamovací systém a určit příslušnou osobu.

Právní úprava

Ochrana oznamovatelů je komplexně upravena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a zákonem č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Co se oznamuje?

Obsahem oznámení jsou informace o možném protiprávním jednání, které

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon o ochraně oznamovatelů stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
  3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML),
  4. ochrany spotřebitele,
  5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  7. ochrany životního prostředí,
  8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
  11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Způsoby podání oznámení

Oznámení lze přednostně podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti HYDROPRODUCT s.r.o. a dále pak externího oznamovacího systému prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém

Oznamovatel podává oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému výhradně příslušné osobě a je oprávněn jej podat písemně i ústně. Osobou pověřenou vedením vnitřního oznamovacího systému společnosti HYDROPRODUCT s.r.o.  je paní Jana Richterová  (dále jen „příslušná osoba“).

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel využít:

 • listinné oznámení, které je možné zaslat na adresu společnosti HYDROPRODUCT s.r.o., se sídlem  Kolínská 238, 290 01 Poděbrady s označením obálky „Oznámení – neotevírat – výhradně k rukám příslušné osoby“,
 • e-mailovou adresu: oznameni@hydroproduct.cz
 • telefonní linku 773 788 708 [v pracovních dnech od pondělí do pátku od 9:00 do 15:00]
 • osobní jednání: v předem domluveném termínu

Povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Opakovaně podané oznámení od stejného Oznamovatele ve stejné věci nebude příslušnou osobou prošetřováno. O této skutečnosti bude Oznamovatel informován. Výjimku tvoří pouze oznámení ve stejné věci, které obsahuje skutečnosti a informace zatím neoznámené. 

Externí oznamovací systém

Všichni oznamovatelé bez výjimky se mohou v souvislosti s oznámením obracet na Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, e-mail: oznamovatel@msp.justice.cz, tel. +420 221 997 840 jakožto tzv. externí oznamovací systém Informace pro oznamovatele dle zákona na ochranu oznamovatelů – Oznamovatel (justice.cz).

Lhůty k vyrozumění oznamovatele a k posouzení důvodnosti oznámení

Příslušná osoba zašle oznamovateli vyrozumění o přijetí oznámení nejpozději do 7 dnů ode dne podání oznámení, to neplatí v případě, že Oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu , aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala nebo je zřejmé, že by vyrozuměním o přijetí oznámení došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Žádosti oznamovatele o osobní jednání je příslušná osoba povinna vyhovět do 14 dnů.

Příslušná osoba je povinna osobně posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledku posouzení do 30 dnů od přijetí oznámení. Lhůta se může vzhledem ke složitosti oznámení prodloužit ještě 2 x o 30 dní. O prodloužení a důvodech prodloužení lhůty příslušná osoba písemně vyrozumí oznamovatele ještě před skončením lhůty.

Zákaz odvetných opatření vůči oznamovatelům a dalším osobám

V rámci vedení vnitřního oznamovacího systému platí přísný zákaz uplatňování jakýchkoli odvetných opatření vůči Oznamovatelům a dalším, osobám uvedeným v zákoně.

Odvetným opatřením se v tomto směru rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností Oznamovatele, které bylo vyvoláno podáním Oznámení a které Oznamovateli může způsobit újmu.

Poučení o vědomě nepravdivém oznámení

Fyzické osobě, která podá vědomě nepravdivé oznámení, nenáleží ochrana před odvetnými opatřeními. Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, za což lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

Podávání oznámení je možné od 15. 12. 2023.